let's get out logo badge

Let's Get Out

Varför har vi valt projekt Let’s Get Out?

Efter att ha tittat på ett flertal fantastiska projekt inom flera olika områden har vi fastnat för Let’s Get Out som drivs av Friluftsfrämjandet, region mitt. Anledningen till det är på grund av åldersinriktningen som är 14-20 år, en ålder där man söker sin identitet och som är en påverkningsbar tid i livet på många sätt. Läs mer om Projekt Let’s Get Out.

Det är också en tid där det händer mycket runt omkring som kan vara svårt att hantera, t.ex. puberteten. Det viktigaste och svåraste är att hitta sig själv, sina värderingar och stå upp för sin integritet.

Värna om mångfald
Att värna mångfald och variation i samhället är en nyckel för att skapa ett hållbart samhälle som bygger på förståelse, respekt, nyfikenhet och acceptans. Det är också olikheterna som stärker individer och gör samhällen framgångsrika. – Att projektet är till för alla tycker vi därför är en viktig faktor.

Alla människor har lika rättigheter och värde oavsett olikheter som till exempel sexuell läggning, bakgrund eller tro. Vår uppgift som människor är inte att döma utan att försöka förstå.

Vad är syftet med projektet?

Syftet med projektet är att stärka ungdomar i det tuffa samhällsklimat som råder idag, och särskilt de ungdomar som annars inte skulle fått möjligheten. Vi vill hjälpa dem hitta sin identitet, bygga en plattform att stå på och utveckla en god självkänsla.

Skapa möjlighet till integration
Att det sker genom integration är viktigt, inte bara för integration mellan individer utan också ur ett samhällsperspektiv. Vi bygger långsiktigt – genom att ge ungdomarna tillit och förtroende stärker vi dem och gör dem tåligare för livets utmaningar.

Redskapen vi använder oss av är rörelse, natur, friluftsliv och ledaskap – alla vetenskapligt bevisade bra för individen och för barn- och ungdomar i synnerhet. Vi gör skillnad.

Vad kan 50 000 kr göra för projektet ?

  • Ger ungefär 12 -15 ungdomar ledarutbildning inom Friluftsfrämjandets regi för att handleda sig själv och andra barn- och ungdomar, kläder & annan behövlig utrustning, en lägervecka i Idre med fortbildning, nätverkande, aktiviteter i natur- och friluftsmiljö.
  • Genom en summa på tex 50 000 kr bygger vi starka individer med god självkänsla som genom att agera som ledare för närmare 300 barn- och ungdomar också blir förebilder, ökar mångfalden och bygger en stadig plattform att stå på resten av livet.

Projektets ambitioner

  • Mångfald, ungdomar, ledarskap
  • Målgrupp 14-20 år med olika bakgrund som behöver en chans att bli sedda och växa som människor.
  • Stärka dessa individer och ge dem möjlighet att bygga bättre självkänsla och en stadig grund att stå på.
  • Naturen, friluftsliv och ledarskap är våra redskap för att stärka dessa individer och göra dem till förebilder.
  • Att ungdomarna tillsammans med ideella ledare får genomföra aktiviteter för andra barn och ungdomar.
  • Integration och blandning av kulturer är viktigt för att öka förståelse och gemenskap i samhället. Även syskon och familjer till får möjlighet till nya kontaktytor, vistas i natur och prova på aktiviteter.

Vill du skänka ett bidrag?

Läs mer här